590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Pozostając jednym z najatrakcyjniejszych dla prowadzenia biznesu środowisk, Wielka Brytania oferuje osobom pracującym na jej terytorium różnorakie formy zatrudnienia, wiążące się z różnymi zakresami praw i obowiązków przysługującym zatrudnianym osobom. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze fakty dotyczące właśnie tej kwestii związanej z pracą na Wyspach. Zobacz, jak wygląda obecnie zatrudnienie w Wielkiej Brytanii. 

Zatrudnienie w Wielkiej Brytanii i forma zatrudnienia

Bardzo ważne jest odróżnienie dwóch powyższych pojęć; status zatrudnienia dotyczy określenia praw i obowiązków pracowniczych przysługujących osobom zatrudnionym, natomiast sama forma zatrudnienia związana jest bardziej z rodzajem umów regulujących stosunek – pracownik – pracodawca.

Status zatrudnienia

Ze względu na status zatrudnienia, wyróżniamy trzy kategorie osób: pracownicy (workers), zatrudnieni (employees) oraz samozatrudnieni (self – employed).

Pracownicy – jest to bardzo szerokie pojęcie; dotyczy wszystkich pracujących na podstawie różnego rodzaju umów. Aby zyskać status pracownika, należy wykonywać pracę osobiście, oraz nie prowadzić własnej działalności. Do najważniejszych praw, przysługujących pracownikom należą:

 • otrzymywanie wynagrodzenia nie niższego niż płaca minimalna
 • korzystanie z przewidzianych przepisami przerw na odpoczynek
 • otrzymanie urlopu płatnego w co najmniej minimalnym okresie
 • praca nie więcej niż średnio 48 godzin tygodniowo (ale uwaga! Pracownik może dobrowolnie z tego prawa zrezygnować)

Ciekawe jest prawo pracownika do ochrony w przypadku zjawiska nazwanego „whistleblowing” – jest to forma donosicielstwa, informująca przełożonych o szkodliwych praktykach podejmowanych przez innych pracowników w miejscu pracy.

Zatrudnieni (employees) – łatwo jest pomylić to pojęcie z pracownikiem, ponieważ każdy zatrudniony jest jednocześnie… pracownikiem. Jednak zatrudnionemu przysługuje więcej praw oraz obowiązków, a pracodawca ma w stosunku do zatrudnionych o wiele więcej zobowiązań.

Generalnie, zatrudnionym przysługują te same prawa co pracownikom, a ponadto m.in:

 • prawo do zasiłku chorobowego
 • prawo do minimalnego określenia warunków zatrudnienia
 • prawo do ochrony przed bezpodstawnym zwolnieniem
 • prawo do okresu wypowiedzenia
 • prawo do odprawy w razie redukcji zatrudnienia
 • prawo do zasiłku ojcowskiego, macierzyńskiego i adopcyjnego
 • prawo do urlopu okolicznościowego
 • prawo do elastycznych godzin pracy

Zatrudnieni pracują na podstawie umowy o pracę. Najczęściej ma ona formę pisemną, ale – co ciekawe – może byc także ustna lub „dorozumiana”, ewentualnie stanowić mieszankę wszystkich trzech rodzajów.

Samozatrudnienie – ten typ statusu właściwy jest dla osób prowadzących własną działalność; ich prawa i obowiązki są zatem ustalane na podstawie umów pomiędzy nimi a ich klientami. Jednakże, podobnie jak wszystkim ludziom, samozatrudnionym przysługują takie prawa jak prawo do ochrony zdrowia, zapewnienia bezpieczeństwa i unikania dyskryminacji. Co do obowiązków, samozatrudnieni muszą zarejestrować się w HMRC, odprowadzać podatki i opłacać składki ubezpieczeniowe oraz dokonywać rocznych rozliczeń podatkowych.

Forma zatrudnienia

W Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z czterema najpopularniejszymi formami zatrudnienia. Są to zatrudnienie (employed), wspomniane już samozatrudnienie (self – employment), CIS (construction industry scheme), oraz tzw. „Umbrella”.

Zatrudnienie – w tym przypadku firma zatrudniająca pracowników podlega prawu o zatrudnieniach. Wyrażają się one takimi obowiązkami pracodawcy wobec pracownika jak:

 • miesięczne lub cotygodniowe wypłaty
 • wypłaty świadczenia chorobowego, urlopowego i urlopu macierzyńskiego
 • odprowadzania stawek podatku i ubezpieczeń społecznych pracownika
 • wystawienia pisemnej umowy o pracę
 • dostarczania dokumentów podsumowujących dochody pracownika

Umowę o pracę, pracodawca może przekazać osobiście, przesłać mailem lub listownie. Niemniej ważne jest, aby umowę odebrać najszybciej jak się da.

Samozatrudnienie – o tej formie wspomniano już wcześniej. Można jeszcze dodać, że jest to rodzaj działalności przeznaczony dla początkujących przedsiębiorców; nie wymaga bowiem zatrudniania podwykonawców (chociaż oczywiście jest to możliwe), własnego biura ani magazynu, oraz w praktyce jest najprostszym w prowadzeniu rodzajem działalności gospodarczej w UK.

CIS – ta forma zatrudnienia typowa jest dla branży budowlanej, a relacje między pracodawcą a pracownikiem reguluje umowa o współpracy. Ponadto pracodawca zobowiązany jest do wypłacania wynagrodzenia na podstawie faktury wystawianej przez pracownika, dostarczania dokumentów podsumowujących płatności oraz odprowadzania podatków od każdej zrealizowanej płatności.

Natomiast po stronie pracownika spoczywa obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym oraz odprowadzanie składek ubezpieczeniowych. Dzieje się tak dlatego, że jest on traktowany w świetle prawa jako osoba samozatrudniona.

Ponadto pracodawca nie musi wypłacać świadczeń chorobowych ani urlopowych.

Umbrella – to dosyć specyficzny rodzaj zatrudnienia; to jak gdyby zatrudnienie pośrednie. Działa to w ten sposób, że firma poszukująca pracowników współpracuje z tzw. „Umbrella Company” (możemy określić ją jako coś w rodzaju biura pośrednictwa pracy). Umbrella wyszukuje pracownika, a następnie podpisuje z zainteresowaną firmą umowę dotyczącą czasu jego pracy w rzeczonej firmie. Po jego przepracowaniu, pracownik otrzymuje wynagrodzenie wypłacone przez Umbrella, która także potrąca wszelkie odpowiednie podatki i składki ubezpieczeniowe. Faktycznie więc, to właśnie Umbrella jest rzeczywistym pracodawcą.

Zaletą tej formy zatrudnienia jest brak obowiązku rozliczania się z urzędem skarbowym przez pracownika. Wadą – konieczność zapłaty tzw. admin fee, czyli prowizji pobieranej przez Umbrella od pracownika, któremu znalazła miejsce zatrudnienia.

Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga

 

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Firma w Anglii – jak założyć. 

P.S.

Zatrudnienie w Wielkiej Brytanii,  jest dla Ciebie interesujące, nie wahaj się zadać pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 

Dodaj komentarz