590 Kingston Road
London, SW20 8DN

Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym zdrowotne) nie są dla przedsiębiorców niczym niezwykłym. Ich opłacanie należy do obowiązków każdego kto zdecydował się na prowadzenie działalności gospodarczej. Jednakże zasady ich odprowadzania, jak i wysokość składek, zależą już od konkretnego państwa, tworzącego własne prawo gospodarcze. Jednym z najbardziej przyjaznych dla firm pod tym względem państw jest Wielka Brytania. Polska niestety na jej tle wypada bardzo słabo. W powadzeniu biznesu nie pomoże na pewno “Nowy Ład”, który zwiększy obowiązkowy ZUS. Dlatego też obserwujemy stałe zainteresowanie polskich przedsiębiorców przeniesieniem działalności do UK.

Kwestia składek ubezpieczeniowych nie jest oczywiście jedynym czynnikiem, dzięki któremu UK jawi się jako kraj o wiele bardziej przyjazny biznesowi niż Polska – jest ich o wiele więcej. Niemniej jest to czynnik bardzo istotny, dlatego poniżej zajmiemy się właśnie nim.

ZUS w Polsce

Każdy polski przedsiębiorca zdaje sobie sprawę ze smutnej prawdy, że składki ubezpieczeniowe są obowiązkowe, nawet jeżeli firma nie generuje zysków. Nie są one też niskie.

Jeśli ktoś nie jest uprawniony do ulg i opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, będzie musiał odprowadzić do ZUS 1457,49 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 1380,18 zł).

Na tę kwotę składają się składki na ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne 19,52%, rentowe 8%, wypadkowe 1,67%, chorobowe 2,45%, FP i FS 2,45% naliczane od podstawy w wysokości 3155,40 zł. Do tego dochodzi składka na ubezpieczenie zdrowotne, wynoszące 9% od podstawy 4242,38 zł, czyli 381,81 zł.

Jeśli ktoś opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, będzie go to kosztować 647,59 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 627,01 zł).

Składają się na to: kładki na ubezpieczenia społeczne, czyli: emerytalne 19,52%, rentowe 8%, wypadkowe 1,67%, chorobowe 2,45%, FP iFS, 2,45% naliczane od podstawy w wysokości 840 zł. Do tego także dochodzi składka na ubezpieczenie zdrowotne, wynoszące 9% od podstawy 4242,38 zł (381,81 zł).

Zwróćmy uwagę (co okaże się istotne), że w obu przypadkach składka na ubezpieczenie zdrowotne jest identyczna.

Istnieją jeszcze dwie opcje: „ulga na start” podczas której nie opłaca się składek na ubezpieczenia społeczne, a jedynie zdrowotne w niezmienionej kwocie 381,81 zł, oraz „mały ZUS”, w którym podstawa wymiaru, a więc i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne pozostaje bez zmian.

Ale to nie koniec. Niedawno Rząd ogłosił program gospodarczy pod nazwą „Nowy ład”, który wprowadza pewne zmiany, interpretowane przez wielu drobnych i średnich przedsiębiorców jako chęć pokrycia zobowiązań socjalnych państwa z ich kieszeni. Bardzo kontrowersyjne wydaje się rozwiązanie, w którym składka zdrowotna będzie naliczana procentowo od wysokości osiągniętego dochodu. Wysokość składki zdrowotnej to 9%. Dodatkowo, składki nie będzie można odliczyć od podatku. Nie będzie także stanowiła kosztu uzyskania przychodu. Dla przedsiębiorcy oznacza to tyle że realne obciążenie z tytułu danin publicznych wzrasta dla niego dokładnie o 9%.

Jak na tym tle wypadają przepisy brytyjskie?

“ZUS” w UK

Najważniejszą różnicą jest to, że składki ubezpieczeniowe w Wielkiej Brytanii zależne są od osiąganego dochodu. Jeżeli ktoś nie przekroczy określonego dochodu, składek po prostu nie zapłaci.

W przypadku osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, ciężar zobowiązań ubezpieczeniowych rozkłada się zarówno na pracownika, jak i przedsiębiorcę. Oto jak wyglądają wysokości najczęściej występującej kategorii składek, czyli kategorii „A”

PRZEDZIAŁ ZAROBKÓW MIESIĘCZNYCH PROCENTOWA WYSOKOŚĆ SKŁADKI

Składki opłacane przez pracodawcę.

512 – 719 GBP 0%

719 – 4167 GBP 13,8%

powyżej 4167 GBP 13,8%

Składki odprowadzane z pensji pracownika.

512 – 719 GBP 0%

719 – 4167 GBP 12%

powyżej 4167 GBP 2%

Obliczenie wysokości należnych składek?

Powiedzmy, że pracownik zarabia 5000 GBP miesięcznie. Uwaga: wydawać się może, że wystarczy najpierw obliczyć 13,8% z 5000, potem 2% z 5000, potem dodać do siebie wyniki i gotowe. Jest jednak inaczej.

Należy kwotę zarobków podzielić na podane wcześniej przedziały:

Najpierw wysokość składki odprowadzanej przez pracodawcę.

Przedział od 0 do 719 GBP – brak składki

Przedział między 4167 a 719 (czyli 3448) 3448 x 13,8% = 475,82

Przedział między 5000 a 4167 (czyli 833) 833 x 13,8% = 114,95

Łącznie: 475,82 + 114,95 = 590,77

Teraz składka odprowadzana z pensji:

Przedział od 0 do 719 GBP – brak składki

Przedział między 4167 a 719 (czyli 3448) 3448 x 12% = 413,76

Przedział między 5000 a 4167 (czyli 833) 833 x 2% = 16,66

Łącznie: 413,76 + 16,66 = 430,42

Ważne jest, że w kolejnych latach podatkowych, oba progi których przekroczenie będzie powodować powstanie obowiązku zapłaty składek ubezpieczeniowych będą rosnąć; np. pracownik będzie płacił składki, jeżeli jego dochód przekroczy 9500 GBP rocznie.

Inaczej rzecz się ma w przypadku osób samozatrudnionych; są one zobowiązane są do opłacania dwóch rodzajów składek: Class 2 oraz Class 4.

Class 2 (składka tygodniowa) jest obowiązkowa, jeżeli za ostatni rok podatkowy zysk wyniósł co najmniej 6365 GBP. W takiej sytuacji należy odprowadzić 3 GBP za każdy tydzień.

Class 4 uzależniona jest od wysokości rocznego dochodu netto; jeżeli mieścił się on w przedziale 8632 – 50 000 GBP, to należy zapłacić 3 GBP tygodniowo, plus 9% od wysokości kwoty ze wspomnianego przedziału dochodu. A jeżeli powodziło się na tyle dobrze, że dochód przekroczył 50 000 GBP, trzeba „dopłacić” kwotę równą 2% dochodu powyżej 50 000 GBP.

Wnioski

Dogłębna analiza powyższych informacji wskazuje, że pod względem składek ubezpieczeniowych o wiele lepszym rozwiązaniem jest prowadzenie działalności w UK, zwłaszcza po reformach „Nowy ład” zwiększy ZUS i inne obciążenia finansowe drobnych i średnich przedsiębiorstw, stanowiący podstawę funkcjonowania gospodarki każdego niemal kraju.

Każdemu zainteresowanemu przeniesieniem firmy do Anglii polecamy artykuły z naszego bloga

5 niezmiennych korzyści z przeniesienia firmy do Anglii.

Brytyjska spółka limited, 12 najważniejszych faktów.

Księgowość spółki limited. 

Firma w Anglii – jak założyć. 

P.S.

Zatrudnienie w Wielkiej Brytanii,  jest dla Ciebie interesujące, nie wahaj się zadać pytania naszym specjalistom. Gwarantujemy najwyższą na polskim rynku jakość świadczonych usług popartą brytyjskim wykształceniem naszych księgowych. Jesteśmy dostępni pod:

info@firmawanglii.pl     +48 22 2701 282 

 

ZUS “Nowy Ład”

 

 

 

 

Dodaj komentarz